VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

BolexAdvokater Advokatfirma er stiftet i 2009 af Sanne Nygaard Christensen. Vi er i kontorfællesskab på Sankt Annæ Plads 7 i København med Advokatfirmaet Grove & Partnere.

Begge virksomheder arbejder som selvstændige firmaer. Vi har valgt at specialisere os indenfor afgrænsede områder, da vi tror på, at højt specialiserede advokater bedst kan opfylde klienternes ønsker og behov.

Vi samarbejder desuden med en række andre advokater, så vi om nødvendigt kan henvise vore klienter til andre specialistkontorer.

KLIENTINFORMATION
Et advokatfirma skal af egen drift give forskellige oplysninger om advokatvirksomheden til sine kunder og andre samarbejdspartnere.

OPLYSNINGER OM ADVOKATFIRMAETS RETLIGE FORM
Advokatfirmaet BolexAdvokater, CVR nr. 31921791, er en enkeltmandsvirksomhed.

OPLYSNINGER OM BESKIKKELSE MV.
Advokaterne i virksomheden er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og udgør en del af Advokatsamfundet.

GARANTIORDNING
Hvis en bank går konkurs får indskyderne dækning op til et beløb svarende til 100.000 Euro (ca. kr. 750.000). Dækningen gælder det samlede indestående i banken, uanset pengene står på flere konti, herunder klientkonti. Se yderligere på www.gii.dk
Vi har klientkonto i Nordea.

KLAGER.
Klager over salærberegning og adfærd kan ved tvist indbringes for Advokatnævnet, se regler mv. på www.advokatsamfundet.dk. Advokatnævnet har adresse på Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

OPLYSNINGER OM FIRMAETS FORSIKRINGS- OG GARANTISELSKAB
Vi har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring og ansvarsforsikringen dækker vores advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringsselskabet er Alm. Brand, HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø

HVIDVASKREGLER – BAGGRUND OG KONSEKVENSER FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER
Vi er som alle andre danske advokatvirksomheder samt en række andre typer virksomheder omfattet af regler i “Hvidvaskloven” eller Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009). Dette indebærer, at vores klienter kan blive anmodet om at udlevere persondokumentation, normalt i form af kopi af pas eller kørekort, samt adresseoplysninger, når vi opretter og behandler sager for dem.

AFTALEKLAUSULER MV.
Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg/ og eller værneting med mindre det udtrykkeligt aftales.